Informacja o postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 Informacja o postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 

 

Postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

 

  1. Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego powyższym symbolem łącznie z innymi odpadami.
  2. Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska, a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.  
  3. Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do Bawer lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.  
  4. Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.  

 

Informacja dot. nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 t.j. z późn. zm.):

  1. Dystrybutor, który udostępnia na rynku sprzęt, jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Bawer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zobowiązuje się do odbioru zużytego sprzętu tego samo samego rodzaju przy zakupie sprzętu w punkcie sprzedaży (zgodnie z pkt 1).

Bawer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zobowiązuje się do odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu (zgodnie z pkt 2).

 

 


 

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go do wskazanych poniżej Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w powiecie pszczyńskim.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu
(ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec)

Adres punktu:
ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka, tel. 32 447 19 55

Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych (bez felg) w ilości do 8 sztuk/rok, bioodpady (za wyjątkiem odpadów pochodzących z nieruchomości, których właściciele korzystają z ulgi na kompostowanie), tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

 

pixel